Ochrana osobných údajov - rybarskecentrum.sk

Ochrana osobných údajov

Vážený zákazník!

 

Pred poskytnutím Vašich osobných údajov si prosím pozorne prečítajte naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Vzťahy vznikajúce v súvislosti s poskytnutím Vašich osobných údajov, najmä
ochrana Vašich práv pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, práva,  povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb upravuje NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o  ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Prevádzkovateľom na účely zákona je Riverland s.r.o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava, IČO: 46000933, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, Vložka č. 117193/B.

Vaše požiadavky alebo otázky ohľadne spracovania osobných údajov môžete adresovať emailom na adresu riverland@rybarskecentrum.sk alebo poštou na adresu Riverland s.r.o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava, (ďalej len „kontaktná adresa“).

 

I. Účely spracovania osobných údajov a ich právny základ

 

Účelom spracovania osobných údajov je:

 

 1. uzatvorenie kúpnej zmluvy príp. inej zmluvy medzi zmluvnými stranami, ktorými účastníkmi sú dotknutá osoba (kupujúci) a prevádzkovateľ (predávajúci) spracúvajúci osobné údaje dotknutej osoby,

 

 1. umožnenie plnenia vzájomných záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy,

 

(ďalej len „účely uzatvorenia zmluvy a plnenia zmluvných záväzkov”),

 

právnym základom spracovania osobných údajov na účely uzatvorenia zmluvy a plnenia zmluvných záväzkov je zabezpečenie plnenia zmluvných záväzkov, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo potreba vykonania opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1  písm. b) zákona;

 

 1. zabezpečenie riadneho vedenia účtovníctva, vedenia predpísanej evidencie a daňovej agendy prevádzkovateľa v rozsahu nevyhnutnom na plnenie povinností prevádzkovateľa,

 

(ďalej len „účely vedenia účtovníctva, daní a predpísanej evidencie“),

 

právnym základom pre spracovanie osobných údajov na účely vedenia účtovníctva, daní a predpísanej evidencie sú zmysle § 13 ods. 1  písm. c) zákona osobitné predpisy, najmä zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ustanovujúci obsah a náležitosti faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  a súvisiace vyhlášky ustanovujúce obsah a vedenie predpísanej evidencie;

 

 1. uplatnenia nárokov zo zmluvného vzťahu a z ďalších práv alebo právom chránených záujmov predávajúceho, dotknutej osoby prípadne ďalších osôb (tretej strany) najmä v administratívnom, súdnom alebo vykonávacom konaní,

 

 (ďalej len „účely ochrany oprávnených záujmov”),

 

právnym základom spracovania osobných údajov na tieto účely je ochrana oprávnených záujmov prevádzkovateľa (predávajúceho) dotknutej osoby (kupujúceho) alebo tretej strany v zmysle § 13 ods. 1  písm. f) zákona s výnimkou prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Vymedzenie oprávneného záujmu  prevádzkovateľa je určený v bode č. 4. Dovoľujeme si Vás informovať, že prevádzkovateľ (predávajúceho) je oprávnený spracovávať osobné údaje dotknutej osoby (kupujúceho) v rozsahu uvedenom v kúpnej alebo inej zmluve aj bez súhlasu dotknutej osoby za účelom ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany a je oprávnený poskytnúť osobné údaje inej fyzickej alebo právnickej osobe avšak iba za účelom a len ak je to nevyhnutné na ochranu práv alebo právom chránených záujmov predávajúceho, uplatňovaných najmä v administratívnom, súdnom alebo vykonávacom konaní;

 

 1. príprava a zaslanie ponuky produktov vo forme marketingových správ (newsletter) na adresu elektronickej pošty dotknutej osoby,

 

(ďalej len „marketingové účely”),

 

právnym základom spracovania osobných údajov na marketingové účely je Váš preukázateľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na tieto  účely v zmysle § 13 ods. 1  písm. a) zákona. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

 

II. Rozsah spracovania osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje najmä, nie však výlučne, v tomto rozsahu (kategóriách):

 

 • meno a priezvisko, (kupujúceho),
 • meno a priezvisko, obchodné meno podnikateľa fyzickej osoby (kupujúceho),
 • meno a priezvisko, titul, štatutára alebo inej osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby alebo podnikateľa fyzickej osoby (kupujúceho),
 • bydlisko / miesto podnikania (ulica, súpisné/orientačné číslo, obec, PSČ, štát),
 • adresa dodania (ulica, súpisné/orientačné číslo, obec, PSČ, štát),
 • IČO, DIČ, prípadne IČ DPH,
 • kontaktné údaje (telefónne číslo, emailová adresa, príp. iný komunikačný kontakt),
 • objednávky a história plnenia zmluvných záväzkov.

 

III. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a je potrebné pre uzavretie zmluvy s dotknutou osobou a na plnenie z nej vyplývajúcich záväzkov a pre plnenie súvisiacich zákonných daňových a evidenčných povinností prevádzkovateľa.

Ak dotknutá osoba neposkytne osobné údaje ani len v rozsahu potrebnom pre identifikáciu zmluvnej strany vrátane adresy pobytu, adresy dodania tovaru a kontaktných údajov (telefón, email), jeho následkom je nemožnosť uzatvorenia kúpnej alebo inej zmluvy a nemožnosť doručenia objednaného tovaru.

 

IV. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že prevádzkovateľ neprevádzkuje žiadne automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov a ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú dotknutej osoby alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

 

Dotknutá osoba má zo zákona právo vždy namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

V. Príjemcovia osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracovávané osobné údaje dotknutej osoby nezverejňuje ani neprenáša do tretích krajín. Kategórie príjemcov osobných údajov dotknutej osoby sú: 

 • dodávateľ zabezpečujúci doručenie tovaru (kuriér, pošta),
 • dodávateľ poskytujúci právne služby (uzatváranie zmlúv a uplatňovanie nárokov),
 • štáte orgány vykonávajúce správu na úseku ochrany spotrebiteľa alebo finančnej správy (daňový úrad) podľa osobitného predpisu,  
 • dotknutá osoba dožadujúca sa svojich práv.

 

VI. Doba uchovávania osobných údajov

 

Prevádzkovateľ (predávajúceho) spracováva osobné údaje dotknutej osoby (kupujúceho) na:

 

 • účely uzatvorenia zmluvy a plnenia zmluvných záväzkov ana účely ochrany oprávnených záujmov až do doby zániku záväzkovoprávneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou alebo inou zmluvou a úplným vysporiadaním práv a povinností zmluvných strán z neho vyplývajúcich,
 • účely vedenia účtovníctva, daní a predpísanej evidencie až do doby predpísanej osobitnými predpismi, najmä zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
 • marketingové účely po počas 10 rokov od udelenia súhlasu, ak nedôjde skôr k odvolaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutou osobou. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovatelia bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

 

VII. Zachovanie integrity a dôvernosti osobných údajov

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že prevádzkovateľ spracúvava osobné údaje spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov. Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov.

 

VIII. Práva dotknutej osoby

 

Práva dotknutej osoby je možné uplatňovať písomne adresovanej prevádzkovateľovi  emailom na adresu: riverland@rybarskecentrum.sk alebo poštou na adresu Riverland s.r.o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava,

 

8.1 Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa konkrétnej situácie  podľa § 13 ods. 1 písm.  f) zákona na účely ochrany oprávnených záujmov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie a preto ani nebude ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu  (marketingové účely) vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovatelia ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmú a preto ani nebudú spracúvať.

 

Hoci prevádzkovateľ neprevádzkuje žiadne automatizované rozhodovanie ani profilovanie založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, dotknutá osoba má zo zákona právo namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

 

8.2 Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa:

 

(i)             potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,

(ii)            prístup k týmto osobným údajom a

(iii)          informácie o:

 • účele spracúvania osobných údajov,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

 

8.3 Právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

8.4 Právo na výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz  ak,

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas podľa na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona (na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie  ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona.

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona (na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa prechádzajúceho odseku, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 

8.5 Právo na prenosnosť osobných údajov

 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak ide o spracovane osobných údajov dotknutej osoby založené na súhlase so spracúvaním osobných údajov poskytnutom samotnou dotknutou osobou alebo ak je spracúvanie osobných údajov založené na zmluvnom vzťahu, ktorého je dotknutá osoba zmluvnou stranou. Uplatnením práva na získanie a prenosnosť osobných údajov nie je dotknuté právo podľa na výmaz osobných údajov.

 

8.6 Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Môžete súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým ste súhlas udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním ani na zákonnosť spracúvania osobných údajov po uzatvorení zmluvy, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať aj bez súhlasu dotknutej osoby na účely:

 • plnenia zmluvných záväzkov po uzatvorení zmluvy,
 • ochrany oprávnených záujmov až do doby zániku záväzkovoprávneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou alebo inou zmluvou a úplným vysporiadaním práv a povinností zmluvných strán z neho vyplývajúcich,
 • vedenia účtovníctva, daní a predpísanej evidencie.

 

8.7 Právo  práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov 

 

Dotknutá osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona na Úrade pre ochranu osobných údajov,  Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika.

 

01.03.2021 Bratislava